ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Cs+N BT

2019-05-19

Bevezetés

A CS+N BT 1158 Budapest Kőhíd utca 15. Adószám: 22348618-1-42 . elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A CS+N BT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Colibri Club Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a CS+N BT által szervezett Colibri Club Program résztvevőjére vonatkozik.

A CS+NBT mindenkori hatályos magyarjogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A CS+N BT 1158 Budapest Kőhíd utca 15, Adószám: 22348618-1-42,cg.: 01-06-776234 elérhetősége: bodnarpeter@brickhome.hu

Adatvédelmi felelősünk: Bodnár Péter

Aktualizálva: 2018. május 17.

A CS+N BT adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: <http://www.brickhomeeducation.hu> <http://www.brickhomeeducation.com> < https://bhecolibriclub.com > címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Jogi háttér Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), iparági szabályok, ajánlások Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzettbármelyműveletvagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR6.cikk(1)bekezdésb)pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha 


a) az érintett ahhoz hozzájárul

Tájékoztatás Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozások:

1. CS+N BT kapcsolattartó neve: Bodnár Péter az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a kezelt adatok köre: személyes adatok az adatkezelés időtartama: a Club Tagság visszavonásáig

2. Netlient Kft. kapcsolattartó neve: Szilágyi András az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a kezelt adatok köre: személyes adatok az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatbiztonság Az adatok tárolása a Majnik Zoltán Videotex Bt 1027 Bem József utca 6 adószám: 28181910-2-41, , és a NetlientKft2600Vác,Hálóköz3adószám:24684277-2-13szerverein történik.

Jogorvoslat Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a CS+N BT részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg azáltalamegbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ( http://www.naih.hu ).

2019.05.19 

Close Panel